Sgk Prim Affı 2012 hakkında son durum son gelişmeler

2012 ssk sgk prim affı son gelişmeler son dakika haberler son durum nedir ?

15/06/2012 ÖNCESİ YAPILANDIRMASI BOZULANLARA HAK TANINDI

Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin 6111 sayılı Kanuna ilave  edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden, borçlarını anılan Kanun kapsamında ödemek  amacıyla 31/5/2011 tarihine kadar SGK’na  başvurdukları halde, yeniden yapılandırma hakları anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15/6/2012 ve öncesinde sona ermiş olan borçlular yararlanabileceklerdir.

2011/63 SAYILI GENELGE İLE YARARLANANLAR İÇİNDE HAK VERİLDİ

Bu çerçevede, SGK’na  birden fazla işyerinden kaynaklanan borçları olduğu halde  31/5/2011 tarihine kadar yalnızca bir işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak daha sonra 2011/63 sayılı Genelgeye istinaden 31/10/2011 tarihine kadar diğer işyerlerinin borçlarının da yeniden yapılandırılması amacıyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine yada sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden işverenlerin yeniden  yapılandırma hükümlerinden yararlanma haklarının  15/6/2012 tarihinden önce kaybedilmiş olması halinde, bu işyerlerinin borçları da 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu  madde  hükmü uyarınca tahsil edilebilecektir.

YARARLANMAYACAK OLAN İŞVERENLER

31/5/2011 tarihine kadar yeniden  yapılandırma başvurusunda bulunan borçlular ile 2011/63 sayılı Genelge gereğince  31/10/2011 tarihine kadar başvuruda bulunan işverenler yararlanabilecek olup, bunların  dışındaki borçluların anılan madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Yine,  31/5/2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde, 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 15/6/2012 ve sonrasında sona eren borçluların da geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 1

Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca 18 eşit taksite  bölünmüş olan (Esnaf Ahmet Bey) g 2011 yılına ilişkin taksitlerinin tamamını süresi içinde  ödediği, buna karşın 2012 yılına ilişkin taksitlerinden ödeme vadesi 29/2/2012, 30/4/2012 ve 2/7/2012 tarihinde sona eren taksitlerini süresi içinde ödemediği varsayıldığında,  bahse konu  işverenin yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının geçici 19 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona ermiş olması nedeniyle, geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

AFFI CANLANDIRMA BAŞVURUSU

İŞYERLERİ BAĞLI OLDUKLAR ÜNİTELERE

6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak  isteyen borçluların  en geç 1/10/2012 tarihine kadar2011/29 sayılı Genelgede belirtilen  ünitelere bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

EMEKLİLER AYLIK BAĞLAYAN SGK İL YADA SGM

Ancak, 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra   4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünite yerine tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine yine  örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi yerine farklı üniteye başvurmaları halinde dilekçeleri, tahsis dosyalarının bulunduğu üniteye bekletilmeden faks  yoluyla intikal ettirilecektir.

İŞVERENLER E-SİGORTA İLE MÜRACAAT EDERLER

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla müracaat edilmesi mümkün bulunduğundan, e-Sigorta kanalıyla müracaat eden borçlular tarafından ayrıca dilekçe ile müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

ÖDEME PLANLARI YENİDEN DÜZENLENECEKTİR

Kapsama giren borçlularca yapılacak başvurular üzerine, 6111 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir.   Ödeme planlarının yeniden aktif hale getirilmesi sırasında daha önce başvuru formunda beyan edilen taksit sayısı esas alınacaktır. Bu çerçevede, ihya işlemleri sırasında ;

Peşin ödeme seçenler:

Peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları peşin olarak, esas alınarak hazırlanacaktır.

Taksit ödeme seçenler:

taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları da tercih edilmiş taksit süresi esas alınarak hazırlanacaktır.

SGDP BORÇU OLANLAR İÇİN ÖDEME PLANI

4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarını daha önce aylıktan kesme veya banka yoluyla taksitle ya da peşin  ödeme talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçici 19 uncu maddeye istinaden ödeme vadesi 15/6/2012 ve öncesinde sona eren tutarların,

- 31/10/2012 tarihine kadar aylıklardan kesilme yoluyla tahsil edilmesine imkan  bulunması halinde, borcun aylıktan kesileceği dönem/dönemler,

- Aylığın, borcun tamamının anılan sürede tahsil edilmesine yetmemesi halinde  ise banka yoluyla tahsil edilmek üzere, ödeme yapılacak ay,

esas alınarak ödeme planları yeniden hazırlanacaktır.

SGK BİLGİLENDİRME

Başvurular hakkında işverenlere bilgi verilecektir.

1,40 FAİZ BEKLİYOR

Mahsup işlemleri sırasında ödeme vadesi geçen taksitlere, ödemenin yapıldığı tarihe kadar her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere % 1,40 oranında geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

31/10/2012 KADAR ÖDEME YAPILMASI GEREKİR

İhya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini 31/10/2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

4/b sigortalılarından geçici 19 uncu maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunanlara  31/10/2012 tarihine kadar ödenmek  üzere her bir ay için aylık 1.40 oranında geç ödeme  zammı hesaplanarak verilen ödeme planlarına göre ilgili ay için hesaplanan borcun kısmi  ödenmesi halinde takip eden aylar için hesaplanan tutardan kısmi ödenen miktar düşüldükten sonra kalanı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Aylık taksitlerinin yanı  sıra bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari ay prim borçlarını da ödememiş olmaları halinde,  6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına ilişkin aylık taksitlerini geçici 19 uncu madde ile getirilen ihya hükümleri uyarınca ödeyebilmeleri için ya kapsama giren cari ay borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri ya da çok zor durumda olduklarının tespit edilmiş olması gerekiyor.

5510/GEÇİCİ 17.MADDESİ İLE İHYA HAKKINI KULLANANLAR

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde bulananlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19 uncu madde kapsamında ihya borç tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile birlikte tamamını 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktır.

5510/GEÇİCİ 24 VE 25 İLE İHYA HAKKINI KULLANANLAR

6111 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma  anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.

Borçluların en geç 1/10/2012 tarihine kadar  2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünitelerimize bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesine istinaden oluşturulmuş yapılandırma anlaşmaları yeniden ihya edilecektir.

Buna karşın, 6111 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 31/5/2011 tarihine kadar geçici 24 üncü ve geçici 25 inci madde yapılandırma anlaşmalarının ihyası için  başvuruda bulunmamış olan borçluların geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmadığı gibi, başvuruda bulunmuş olmakla birlikte ödenmemiş veya eksik  ödenmiş taksit sayıları yukarıda belirtilen sayılardan fazla olan borçluların geçici 19 uncu  madde uyarınca ihya başvurusunda bulunmaları durumunda da ihya işlemlerinin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

DİBS+1 FAİZ VAR

İhya işlemlerinin yapılmasının ve ödenen paraların ilgili taksitlere mahsup edilmesinin  ardından, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin, en geç 31/10/2012 tarihine kadar  ödenmesi gerekmektedir.  Yeniden yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine istinaden ihya edilmiş olan borçlular, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, ödeme  vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi  ile birlikte ödeyeceklerdir.

En geç 31/10/2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde ihya öncesi  duruma dönülerek, ödenen taksit tutarları ilgili mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecektir. Mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından bakiye alacaklar için, 6183 sayılı Kanun uyarınca icra takibine geçilecektir.

Dip Not:

Konuyla İlgili 2012/23 Sayılı Genelge de Detaylar Mevcuttur.

VEDAT İLKİ

Bir önceki yazımız olan Sgk hak sahipliği sorgulama başlıklı makalemizde Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği, Müstehaklık Sorgulama ve T.C. Kimlik No Hak Sahipliği Kontrolü hakkında bilgiler verilmektedir.


Sgk Prim Affı 2012 hakkında son durum son gelişmeler makalesi Ana Sayfa, SSK kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Sgk Prim Affı 2012 hakkında son durum son gelişmeler” için 5 yorum

 1. zekeriya özlen diyor ki:

  Hocam mesaj çektim cevap vermediniz acil olduğu için hatırlatayım dedim…

 2. zekeriya özlen diyor ki:

  Hocam yapmış olduğum inşaatın 97/98 yılı işçilik %25 eksik pirim yatırılmış diye 395tl üzerinden 140tl ödeme teblikat geldi SGK gittim 14 sene itibarı faiziyle 15000bin dediler bu zamana kadar aramadılar şimdi akıllarına gelmiş ben 12 yıl evvel bu işleri bıraktım. Şimdi siz bana ne yapmamı tavsiye edersiniz zaman aşımı DEF nasıl uygulanır. Bana bir yol gösterin hayırlı günler…

 3. mesut bursalı diyor ki:

  Merhaba;
  Babam emeklilik yaşını mart ayında doldurdu, fakat 1 yıldır prim yatırmadığı için emekli olamıyor ve üstüne ceza da işliyor.Toplam da 2000TL olan prim borcu ,3900TL oldu. 15/06/2012 de çıkan değişiklikten yararlanabilir mi?

 4. Admin diyor ki:

  Selamlar Birgül Karayağız,

  Hayır yatırılmayan geçmiş yıl sigortalarını hiç bir şekilde yatıramazsınız. Sadece sigortalı olduktan sonra doğum yaptıysanız maksimum 1440 gün doğum borçlanması yaptırabilirsiniz.

  Saygılar.

 5. Birgül Karayağız diyor ki:

  şuan 43 yaşımdayım. bu yaşıma kadar değişik özel yerlerde çalıştım ama sigortam tam yatmadı şuanda milli eğitimin devlet kurumlarında vekil öğretmen olarak çalışmaktayım. emekli olabilmek için yatmayan ssklarımı dişardan yatırma hakkım var mı?

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
yargıtay dnosya sorgulama
Yargıtay dosya sorgulama

Yargıtay dosya sorgu sorgulama sırası tc ile incelemede hakkında bilgiler Yargıtay'ya giden dosyalarınızı Online şekilde internet üzerinden sorgulayacağınızı sorgulayabileceğinizi biliyor...

Kapat