Sgk Tüp Bebek Yönetmeliği 2012 hakkında bilinmesi gerekenler

Ssk – Sgk tüp bebek şartları 2012 ve bilinmesi gerekenlerinyazıldığı Ssk Sgk Tüp bebek yönetmeliğini yararlı olacağını düşündüğümüz için sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

Tüp bebek tedavisi öncesi işlemler
(1) Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.
Klasik ovulasyon indüksiyonu
(1) Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir.
(2) Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.
(3) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonra yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropin bedelleri ödenmez.
(4) Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.
İntra uterin inseminasyon (IUI)
(1) Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterin inseminasyon (artifisiel inseminasyon) için de geçerlidir.
(2) Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.


Tüp bebek tedavisi işlemleri
Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri
(1) Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.
(2) Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.
(3) Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebek denemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır.
Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri
(1) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış olması,
c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
ç) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
d) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.
(2) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.
(3) Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
(4) Sağlık kurulu raporlarında, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ancak bu belgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.
(5) SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.
(6) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.
(7) Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 39 yaşından gün almış olması durumunda, yardımcı üreme yöntemi tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.
Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.
Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları
(1) Tüp bebek tedavisi SUT eki EK-9 Listesinde belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir.
(2) Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.
(3) (10.2.1) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde her bir denemede, (10.2.2) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde ise sadece birinci denemede en fazla bir yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.
(4) Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunluk belgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.

2008 BÜTCE UYGULAMA TALIMATI  Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

10.1. Tüp bebek tedavisi öncesi işlemler
Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedeli ödenir.

10.1.1. Klasik ovulasyon indüksiyonu
Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğu belirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından reçete edilecektir.
Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.
En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedeli ödenir. İki uygulamadan (siklus) sonra yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropin bedeli ödenmez.
Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.
10.1.2. İntra uterin inseminasyon (IUI)
Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterin inseminasyon (artifisiel inseminasyon) için de geçerlidir.
Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionik gonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. Üriner Hcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.
10.2. Tüp bebek tedavisi işlemleri
10.2.1. Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri
Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler kurumlarca karşılanır.
Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.
Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezinin kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebek denemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedeli kurumlarca karşılanır.
10.2.2. Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri
Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler kurumlarca karşılanır.
Tüp bebek tedavi bedeli, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde yapılması halinde ödenir. Sağlık kurulu raporuna bağlı olarak kişiler tercih ettikleri tüp bebek merkezine müracaat edebilirler.
Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
Sağlık kurulu raporlarında, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ancak bu belgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.
Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.
Tüp bebek ve klasik ovulasyon indüksiyonu + intrauterin inseminasyon uygulamalarında kullanılan ilaçlar hasta katılım payından muaf değildir.
En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedeli karşılanacaktır.
Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 40 yaşından gün almış olması durumunda, yardımcı üreme yöntemi tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi karşılanmaz.
Örnek; 8 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 8 Mart 2008 tarihinden sonra, 8 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.
10.2.3. Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları
Tüp bebek tedavisi Tebliğ eki EK–9 sayılı listede belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Birinci ve ikinci denemelerde en fazla birer yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.
Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanır.
Doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla çocuk sahibi olan ailelerin, daha sonra erkek ve/veya kadında gelişen kısırlığa (sekonder infertilite) bağlı olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu durumları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi tüp bebek tedavisine ait giderler karşılanmayacaktır.
Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunluk belgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile kadının yaşını tespit etmek için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.

Bir önceki yazımız olan Dul kadınlara iki maaş çifte maaş hakkı mı doğdu ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

SGK.NET Google Aramaları:

sgk tüp bebek yönetmeliği 2014,tüp bebek yönetmeliği,yargıtay sorgulama nazilli 2ci agırceza 2012 taksim54
Sgk Tüp Bebek Yönetmeliği 2012 hakkında bilinmesi gerekenler makalesi Ana Sayfa ve Dul Yetim ve Ssk Haber kategorilerinde yayınlanmaktadır.

“Sgk Tüp Bebek Yönetmeliği 2012 hakkında bilinmesi gerekenler” için 19 yorum

 1. NUR diyor ki:

  osm ortadoğu tüp bebek merkezinde tüp bebek doktoru op.dr ahmet özdoğru hocanın başarı yüzdesi yüksek çok ama çpk iyi bi doktor şanlıurfada bu merkez bu konuda sıkıntı çekenlerin muayene olması gereken bir doktor

 2. pınar gökce 18 haziran 2013 diyor ki:

  merhaba pınar 8 ylk evliyim eşimde bende cocuğmuz olsun istiyoruz devletin verdi olanakları kullandık aşılama tüpbebek denedik olmadı şimdi tekrar işstiyoruz fakat bütcemiz el vermiyor,başbakanımız üç tane cocuk diyor madem bizim gibi olanlarada üçünçü tüp bebek hakını istiyorum lütven sesimi duyun…

 3. MEVLÜT ÖZBEK diyor ki:

  buradan sayın başbakanımıza sesleniyorum.ben 16 yıllık evliyim 2 defa aşı 3 defa tüp bebek denediğimiz halde olmadı.başbakanımız hep en az 3 çocuk diyo. ama bizde bir tane bile yok.lütfen tüp bebek konusunda kolaylıklar sağlanmasını rica ediyoruz.

 4. ALİ YUVA diyor ki:

  slm Sğk emeklisiyim 50 yaşındayım eşim 43 yaşında 2 kızımız vardı birisini 7 yaşında diğerini 20 yaşında kaybettik, normal yollarla çocuğumuz olmadı eşimin yaşı nedeniyle doktorlar tüp bebek diyorlar emekliyim eşim psikolojik tedavi gördüğü için çalışamıyor, maddi olanaksızlık yüzünden tüp bebek yaptıramıyoruz, devlet tüp bebeği karşılıyor deniyor fakat yaş sınırı var başbakanımız 3 çoçuk diyor 1 birtanesine sahip olamıyoruz, ne yapmamız lazım yardımlarınızı bekliyoruz

 5. kısmet diyor ki:

  tup bebekte yas 39dan mı 40danmı gun alınmayacak her baktıgım yer farklı gosterıyor lutfen donermısınız basbakan en az 3 dıyor ama sınırlamalama koyuyor senelerdır ugrasıyoruz ozellerdede cok pahalı yardım etsın devlet lutfen.

 6. vesile er diyor ki:

  sayin başbakanim illede 3 çocuk derken çocuğu olmayanlari hiç duşundunmu biz rizeliyiz sayin hemşerime sesimizi duyuramadiğimiz için anne baba olamadan öleceğiz 3 çocuk yap diyo bezi mamasi bizden bize yardim edin bez mama istemiyoruz

 7. vesile er diyor ki:

  ben rizeliyim değerli başbakanim illede 3 çocuk diyor bunu soylerken yillarca bir çocuk için varini yoğunu bitirip yinede anne olamayan beni ve benim gibileri hiç gormuyormu artik bende anne olmak istiyorum 19 yildir anne olma hasreti beni bitirdi

 8. sibel avcı diyor ki:

  Merhaba 8 yıllık evliyim eşim varikosel amaliyatı oldu sperm sayısı ve canlılıgı düşüktü amaliyattan sonra fazla birşey degişmedi 1 aşılama 3 tüp bebek denedik 2ci tüp bebek denememiz gebelik kesesi oluştu 5 haftalıktı ama daha sonra gelişmemişti ve şimdi tekrar tüp bebek denemek istiyorum ama artık özel tüp bebek merkezinde yaptıramam maddiyat gücüm yok rapor çıkara bilirmiyim ne olursunuz bana yardımcı olun artık ben de anne olmak istiyorum Allahım herkese hayırlı çocuk versin cevabınızı bekliyorum

 9. Adnan diyor ki:

  SSK Tüp Bebek Harçalamalırıyla ilgili 2013 yeni çıkan yasalarla ilgili bilgi almak istiyoruz..

 10. nm diyor ki:

  tüp bebeğin karşılanması için tüpleri tıkalı birisinin laparoskopik ameliyatlA AÇILMASI ZORUNLUMU DEVLETİN YARDIM ETMESİ İÇİN

 11. FUNDA diyor ki:

  merhaba arkadaşlar daha önce eşim 6 kez siperm testi verdii ve hiç canlı spermi yoktu ama özel bi tüp bebek merkezinde verdiği sperm testinde 500 bin canlı sipermi olduğunu gördükk ve çok sevindikk isterseniz hastanenin adınıda yazabilirimm siperm yok diye üzülmeyin iyi yerlerde yaptırınn lütfen çünkü biz çok yıprandıkk……. ama hastanenin tüp bebek masraflarıı baya çok o yüzden rapor alalım dedikk.. ve süleymaniye hastanesine gittikk rapor içinn evlilikte 3 senemiz dolmadığı için veremeyeklerini söyledilerr böyle bi saçmalık olmaz 3 senemin dolmasına 3 ay varr ne yapacagımıı şaşırmış durumdayımm…

 12. NURTEN ARNAK diyor ki:

  5 yıllık evlıyız eşim daha önce varikosel ameliyatı geçirdi daha sonrasında görmüş olduğumuz tedavide doktorumuz sadece tüp bebek dedi daha önce tüp bebek yaptırmadık yeni çıkan yaasayla ssk dan yararlanabiliyormuyum bunun için nerelere basvuru yapmamız gerekiyor

 13. nihal ekici diyor ki:

  merhaba.21 yıllık evliyim. daha önce iki kez tüp bebek denedik olmadı.artık bende çocuk sahibi olmak istiyorum lütfen sesimi duyun…

 14. ZEHRA ÖKMEN diyor ki:

  ssk dan tüp bebek yaptıranların bu yeni yasadan yararlanma hakları ne kadardır. ablam ssk dan bir kere tüp bebek yaptırdı şimdi yeni çıkan yasaya tekrardan baş vurabiliyorlarmı? yoksa sadece tek haklarımı var bilgilendirirseniz sevinirim. teşekürler

 15. Kübra bucak diyor ki:

  Ne olur sesimi duyun bize yardım edin üç senelik evliyim eşimin sperm sayısı sıfır olduğundan çocuğumuz olmuyor eşim asgeri ücretle çalışıyor geçimimiz zor biz çocuk sahibi olamıyacakmıyız ne olur bizi duyun .

 16. ayfer bıyık diyor ki:

  merhaba benim 1 çocuğum var ama hasta ikinci bir çocukta 3 senedir deniyoruz olmuyor tüp bebktede sağlıklı çocuk yapmak mümkün devlet neden bizede bu kolaylığı sağlamıyor benim param yok 8 milyar dediler bana tüp bebk için ne yapalım başbakanım 3 çocuk diyipte kenara çekilmek olmaz yardım edinde yapalım .(inş bu sözlerimi bir yetkili okur)…

 17. şennur koç diyor ki:

  havva hanım bende aynı sorunu paylaşıyorum sizinle.kanallarım tıkalı.eşimin bir çocuğu var diye bende sgk mdan yararlanamıyorum.başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımıza mail attım dilekçeniz ilgili kurumlara iletilmiştir diye cevap geldi ama bir sonuca ulaşamadım.daha başka nasıl sesimizi duyurabaliriz nerelere başvurabiliriz bilmiyorum.

 18. HAVVA ÇAMLI diyor ki:

  yarım rahimle dünyaya gelmişim,tek çarem tüp bebek.Ama çok saçma yasal düzenlemeler var.Eşimin daha önceki evliliğinden çocuğu olduğu için devlet masrafları karşılamıyor.Bende ssk ödüyorum.Benim hakkım ne olcak tek tüp bebek uygulaması 5 000 tl ve ilkinde tutan hiç duymadım.10.000 tl yi nerden bulup ödiycez.Başbakanım 3 çocuk diyor.Benim gibi olan çok insan var.Hakkımızı nerde arayalım.yardım edin lütfen…Avrupa insan haklarına gidelim.Kendi devletimizimi şikayet edelim.Yazık değilmi bize evliğimiz mi bitsin.

 19. HALİT ARICI diyor ki:

  Öncelikle kolay gelsin.Biz 2 yıılık evliyiz.Bende erkek kısırlığı var ve ayrıca azospermiyim.Tüp bebeğe başvurabilmem için 3 yıllık evliliği doldurmam gerekir mi?Teşekkürler.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
dul maasi
Dul kadınlara iki maaş çifte maaş hakkı mı doğdu ?

Dul maaşı aylığı 2012 hakkında yeni haberler Dul kadına verilecek maaş hakkında son haberler aşağıdaki gibidir. Yargıtay'ın eşinden ölüm aylığı...

Kapat