Kanser İlaçları Eczanede Satılmayacak

kanser ilaçları,kanser ilaçları eczanede satılmayacak mı? kanser ilaçları nerede verilecek? Merhaba sgk.net'in değerli okurları.Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğ genelge ile kanser ilaçlarının eczanelerde satışına yasak getirdi.1 Temmuz'dan itibaren kanser ilaçlarını sadece hastaneler verecek.Bu uygulama ile eczanelerin büyük zarar etmesi bekleniyor. Tür­ki­ye Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan lahza ti­ne­op­las­tik ilaç­la­rın te­mi­ni ile vilayet ­gi­li bir ge­nel­ge ya­yın­landı Genelgede ke­mo­te­ra­pi­de kul­la­nı­lan ilaç­la­rın ec­za­ne­ler­den alın­dı­ğı vur­gu­lan­dı. An­cak 1 Tem­mu­z’­dan iti­ba­ren bu sistemde de­ği­şik­li­ğe gi­di­le­ce­ği be­lir­ti­le­rek kan­ser ilaç­la­rı­nın has­ta­ne­ler ta­ra­fın­dan has­ta­ya su­nu­la­ca­ğı­nın açıklandı . KE­MO­TE­RA­PİDE KU­LA­NI­LAN­LAR Ge­nel­ge­de şu ifa­de­ler yer kırmızı ­dı: “Gü­nü­bir­lik ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­le­rin­de 01/07/2015 ta­ri­hi­ne ka­dar kul­la­nı­la­cak olan­la­rın has­ta­ya re­çe­te edi­le­rek ser­best ec­za­ne­ler­den te­min et­ti­ril­me­si­ni, 01/07/2015 ta­ri­hin­den iti­ba­ren gü­nü­bir­lik te­da­vi­ler da­hil ya­ta­rak te­da­vi­ler­de kul­la­nı­la­cak kan­ser ilaç­la­rı­nın ise ge­nel sek­re­ter­li­ği­niz­ce has­ta­ya re­çe­te edilmeyecek şe­kil­de sa­tın kırmızı ­ma sü­reç­le­ri­nin plan­la­ma­sı­nı, sağ­lık te­sis­le­ri­nin bil­gi­len­di­ril­me­si yö­nün­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ve ko­nu­nun ta­ki­bi­nin ge­nel sek­re­ter­li­ği­niz­ce has­sa­si­yet­le ya­pıl­ma­sı­nı ehemmiyet ­le ri­ca ederiz” İLAÇ­LA­RI­ KO­RU­YA­MA­YA­CAK­LAR Uy­gu­la­ma­ya tep­ki gös­te­ren Bütün Ec­za­cı İş­ve­ren­ler Sen­di­ka­sı (TE­İS) Ge­nel Baş­ka­nı Nur­ten Say­dan, Da­nış­ta­y’­a da­va aça­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Has­ta­ne­de ilaç bu­lun­dur­ma­nın bü­yük risk ta­şı­dı­ğı­na de­ği­nen Say­dan, “İlaç ça­lın­ma olay­la­rı­nı du­yu­yo­ruz. Kan­ser ilaç­la­rı­nı ko­ru­ya­ma­ya­cak­la­r” diye belirtti . 120 MiLYON BAKANLIĞA GİDECEK Tür­ki­ye Ec­za­cı­lar Bir­li­ği (TEB) Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­run Kı­zı­lay, kan­ser te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan lahza ­ti­ne­op­la­sik­le­rin sa­tı­lan ilaç­la­rın yüz­de 10’u­nu oluş­tur­du­ğu­nu ak­tar­dı. 2014 yı­lı tü­ke­tim ma­li­ye­ti­nin 1.3 mil­yar TL ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kı­zı­lay, “Ec­za­ne­ler kan­ser ilaç­la­rın­dan sene ­da 120 mil­yon TL ka­za­nı­yor. Bu, ye­ni uy­gu­la­may­la ba­kan­lı­ğa ak­ta­rı­la­cak de­di. HASTALIĞIN HER EVRESİNDE KULLANILIYOR Saydan, bu ilaçların kanser hücrelerinin üremesini önlemek için kullanıldığını ifade etti . Saydan, hastalığın her evresinde bu ilaçların kullanılabildiğine işaret etti. İlaçların çok fazla pahalı olduklarını ancak belirgin bir bedel aralığı belirtilemeyeceğini aktardı. Sağlık Bakanlığı ise hangi ilacın hastanelere devredildiği yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.Yorum Gönder

Etiketleri :