Gss kapsamı 60 a-1 kapsamında sigortalılar hakkında bilgiler

Gss kapsamı 60 a-1 kapsamında sigortalılar ne demek ?

Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı Kanunun 60 ve 61. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddeler aşağıdadır .Kanun diğer maddelerinde bu maddelere sık sık atıfta bulunulmuştur. 60 a b c 60 a1a  60 a2b 60 b 60 c 61 nedir kimlerdir .Burada Gss kapsamı 60 a-1  de yazan a;  sigortalıları ssk lıları (c) memurları 60 a-2 de geçen b ; bağkurluları temsil eder. 60 f  ise ssk bağkur ve memur emeklilerini gösterir.

60-c ise prim ödemeden genel sağlık sigortası olanları eski yeşil kartlıları gösterir
SSK lılar bağkurlular ve memurlar işe başlamaları ile GSS li sayılır . Emekliler isteğe bağlı prim ödeyenler de genel sağlık sigortası için prim ödemeyecek .

5510 kanunda gss ana düzenleme  maddeleri aşağıdadır.
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
madde 60- (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.)
İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler,
2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler,
b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,
2) Vatansızlar ve sığınmacılar,
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,
genel sağlık sigortalısı sayılır.
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerinde sayılanların öncelikle, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde birinci fıkra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık sigortalısı sayılır. Birinci fıkranın (f) bendi kapsamında gelir alması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar, aynı zamanda diğer bentler gereği de genel sağlık sigortalısı sayılması halinde (f) bendi dışındaki bentler kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (l) bentleri kapsamında olanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkranın (d) bendi kapsamına girenlerden Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, (f) bendi kapsamında olup mülga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayılı ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı kanunlara göre borçlanarak aylık bağlanan kişilerden ise Türkiye’de ikamet etmeyenler genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar.
Birinci fıkranın (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, eşlerden hangisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının tespiti kendi tercihlerine bırakılır. Diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şartlarının oluşması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 80 inci maddede belirtilen aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır. (1)
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/34 md.) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının % 6′sıdır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir.
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
MADDE 61- Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere göre yürütülür. 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır.
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/39 md.) (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt bentte belirtilenler Kurumca tescil edildiği, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerde belirtilenler ise aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Yukarıdaki alt bentler kapsamı dışında kalanlar ise vatansız ve sığınmacı sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. (1) numaralı alt bentte belirtilenlerin taleplerinin Kurumca değerlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle müstahak olduğu anlaşılanların talep tarihi; daha sonra müstahak olanların ise müstahak oldukları tarih, Kurumca tescil edildikleri tarih olarak kabul edilir.
c) (d) bendinde sayılanlar; Türkiye’deki  yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler.
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/39 md.) (e) bendinde sayılanlar, işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir.
e) (f) bendinde sayılanlar; gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır.
f) (Değişik: 13/2/2011-6111/35 md.) (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya diğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve Kurumca resen tescil edilirler.
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/39 md.) 60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayılır.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/39 md.) 60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilerin 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde, durumlarında değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
Genel sağlık sigortalılığı, yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrası gereği genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona erer.
Bu maddede belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler hakkında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/35 md.) 60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlar yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilir.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/35 md.) 60 ıncı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında sayılanlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve avukatlık stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir.
Genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin içerik ve şekli ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bir önceki yazımız olan Genel sağlık sigortası Öğrencilerin durumu 2012 Öğrenciler ne yapacak ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

SGK.NET Google Aramaları:

60/a-1 kapsamında sigortalılar ne demek,60/a-1 kapsamında sigortalılar,60/a-1 kapsamında sigortalı ne demek,60/a-1 kapsamında sigortalılar nedir,60a-1,60/a-1 kapsamında sigortalılar ne demektir,60 a 1 kapsamında sigortalılar,60/a1 sigortalılar nedir,60/a 1 kapsamında sigortalılar ne demek,60/a-1
Gss kapsamı 60 a-1 kapsamında sigortalılar hakkında bilgiler makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Gss kapsamı 60 a-1 kapsamında sigortalılar hakkında bilgiler” için 11 yorum

 1. Muhammet can diyor ki:

  4/a Topluluk Yurt Dışı Sigortalılar
  Kapsamindayim 15 11 2012 yilinda bu yana yurtdisinda calismaktayim sebep gosterilmeden isimi son verildi bununla ilgili ne yapabilirim turkiyede issizlik maasindan yararlanabilirmiyim tesekkurler

 2. 24*12*1976 doğumluyum 01,10,1998 sigorta başlangıcım askerlikten muafım %40 süreklidir raporum var,hangi şartlarda emekli olabilirim

 3. oktay özcan diyor ki:

  1985 tarihinden sigortamvar toplam 4082gun askeriyeden askerlikyapamaz raporumvar ben emekliolabilirmiyim bilgiverirseniz sevinirim tesekurler

 4. ayşe akkaya diyor ki:

  T.Y.Ç.P.da çalışıyorum bize yatan ssk primleri gün sayısı olarak hesaplaya bilir miyim yok sa sadece sağlıktan mı yararlanıyoruz lütfen msj atarmısınız ALLAH rızası için

 5. hasan t. diyor ki:

  ben 2008 yılında iş kazası geçirdim.
  iş kazası sonucu güç kaybım oldu. hastaneden %30 rapor aldım. dosya ankara sağlık merkezine gönderilip tarafıma %12 rapor onaylanarak geldi. acaba itirazım sonucu herhangi bir hak elde edebilir miyim teşekkrüler.

 6. hüseyin diyor ki:

  60 g kapsmında emekliyim memur olursam maaşım devam edermi merak ediyorum

 7. sevimnaz yaman diyor ki:

  benim durumda olanlar bilgi alabilirler.ben 1991 de bağkur dan 98 gün var sigorta girişim 2002 ve 2013 şubat ayında yüzde 42 engelli emeklisi oldum toplam pirim günüm 3760 günden emekli oldum ama bana bağlanan maaş 632+31 tl dir bizimdurumda engellilerin pirimleri normal s.s.klı gibi 5500 gün kibi kabul ediyorlar ama maaş çok düşük . birde yeniden çalıştığım yere döndüm yeniden gsp ile çalışıyorum acaba s.s.klı emekli olup yeniden s.s.klı çalışandan emekli maaşından kesinti yapılıyormu yorumunuzu bekliyorum

 8. coşkun diyor ki:

  merhaba ben gelır testı yaptırmadıgım ıcın yuksek tabandan hesaplanıp bırıkmıs olan borclarımı taksıtlerndırebılırmıyım ve acaba borclara bır af soz konusumudur bılgılendırırsenız sevınırım saygılarımla

 9. Coşkun Alcan diyor ki:

  4/a Topluluk Yurt dışı sigorta tescili yapılmış 60/a-1 kapsamında gss sigortalısı oğlum un eşi Azeri bir bayan.Oğlum yurt dışında çalışırken eşi Türkiyede bizim yanımızda ikamet etmekte.Eşi oğlumun bu sigortasından burada faydalanabilirmi?

 10. hakan sağ diyor ki:

  % 40 raporluyum 1997 başlangıcım.sigortam özürlü statüsünde değil normal sigortalı primi yatıyo.bu durum erken emekliliğe manimidir…teşekkür ederim

 11. dursun diyor ki:

  merhaba ben 5150 günden 01/01/2012 yeni emekli oldum 25 yılımı doldurdum bakur filan hiç olmadı 4/a ssk alı olarak çalıştım ama emekli maaşım 714 tl bunu anlamadım bilgisi olan varsa beni bilgilendirirmisiniz lütfen? neden benim maaşım 714 TLDİR?

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
öğrencilerin durumu 2012
Genel sağlık sigortası Öğrencilerin durumu 2012 Öğrenciler ne yapacak ?

2012 genel sağlık sigortasındaki öğrencilerin durumu ? Öğrenciler gss de ne yapacaklar ? Üniversite Öğrencilerinin Durumu: 1/1/2012 tarihinden itibaren bazı...

Kapat