EPDK Lpg lisansı için gerekli evraklar

LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli Hesabı Lisans Tadil Bedelleri, VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014) nezdindeki, 00158007292229969 numaralı EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir. Havale ücreti alınmayacaktır. Genel Açıklamalar (Tadil Türünü Seçmeden Önce Lütfen Aşağıdaki Genel Açıklamaları Okuyunuz) 1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir. LPG otogaz bayilik lisansı tadil başvurusu için ayrıca Ek-2'de yer alan LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu da doldurulmalıdır. 2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır. 3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez. 4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir. 5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için tek dilekçeyle talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz. TÜM LİSANS TÜRLERİ İÇİN ORTAK LİSANS TADİLLERİ Unvan Tadilleri Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur. (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu LPG Otogaz Bayilik Lisansına ilişkin unvan tadillerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu örneği kullanılır. c) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı d) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi e) Yeni ünvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı f) Yeni ünvana göre düzenlenmiş yetki belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. g) Güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi LPG Otogaz Bayilik lisansına ilişkin unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır. h) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. i) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır. Adres Tadili (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu LPG Otogaz Bayilik Lisansına ilişkin unvan tadillerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan  LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu örneği kullanılır. c) Adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz. d) Yeni adrese göre düzenlenmiş LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi LPG Otogaz Bayilik Lisansına ilişkin unvan tadillerinde, yeni adrese göre düzenlenmiş bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi de ibraz edilir.. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için yapılan LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranmaz. Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir. e) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. f) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. g) Yeni adrese göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alt Başlık Tadili (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) 1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında; a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. c) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. d) Alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. 2) Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa; a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. c) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu LPG Otogaz Bayilik Lisansına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsat bilgisi tadillerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan  LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu örneği kullanılır. c) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. d) Geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı e) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır BELİRLİ LİSANS TÜRLERİ İÇİN LİSANS TADİLLERİ 1) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu örneği kullanılır. c) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. d) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. e) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz. Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir. f) Fesih İhbarnamesi veya Karşılıklı Fesih Protokolü Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü 2) LPG Taşıma Lisansının (Karayolu) ve LPG Dağıtıcı Lisansında Taşıma Bilgilerinin (Karayolu) Araç Eklenmesi Suretiyle Tadili Halinde Kuruma Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Araç Ekleme (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. c) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. d) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca durumuna uygun verilen; taşıma yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı, e) Araç ruhsatlarının lisans sahibi tarafından "Aslı Gibidir" olarak onaylanmış örnekleri, f) Taşıtlar sözleşmeli ise araç kiralama sözleşmeleri, g) Sigorta poliçesi. DİĞER TÜM LİSANS TADİLLERİ Yukarıda özel olarak açıklanmayan diğer tüm lisans tadilleri için aşağıdaki belgeler aranır: (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.) a) Lisans Tadili Başvuru Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır. b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu örneği kullanılır. c) Yetki Belgesi Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir. d) Lisans Tadil Bedeli Dekontu Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır. e) Değişiklik veya Ekleme veya Yenileme yapılması istenen belge ve belgeyle ilgili olabilecek diğer tüm belgeler.Yorum Gönder

Etiketleri :