Dul yetim aylığı bağlanma şartları 2012 hakkında bilmeniz gerekenler

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanma şartları nelerdir ?   
Genel olarak 08.09.1999 tarihine kadar

Sandığımız iştirakçilerinden kadın ise 20,

erkek ise 25

fiili hizmet yılını dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilmekte iken ?

Sosyal Güvenlik Reformu? olarak bilinen ve

5434 sayılı Kanunda bir kısım değişiklikler öngören 4447 sayılı Kanunla; Kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden sonra memuriyete başlayan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını ve Kadın-Erkek 25 fiili hizmet sürelerini doldurdukları takdirde bu haktan yararlanabilecekleri, anılan tarihte 20 hizmet yılını doldurmuş kadın iştirakçiler ile 25 hizmet yılını doldurmuş erkek iştirakçilerin yaş kaydı aranmaksızın istedikleri tarihte, henüz hizmet süresini (20 veya 25 hizmet süresini) tamamlamamış olanların ise hizmet sürelerine karşılık geçiş sürecinde tabi oldukları yaşlarını doldurmaları şartıyla emekliliğe hak kazanacakları hükmü getirilmiştir

Konuyu birinci bölümde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre, ikinci bölümde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ele alacağız.

BİRİNCİ BÖLÜM
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre dul ve yetim aylıkları:

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre dul ve yetim aylığı, vefat eden devlet memurunun eşi (Karı veya Koca), çocukları (kız ya da erkek) ve anne ve babalarına bağlanan aylıklar olmaktadır. Aylıkların ödenmesi şartları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda eş, kız ve erkek çocuklar, anne ve baba için ayrı ayrı yer almaktadır.

A) Eşe aylık bağlanması şartları;
Dul olduğu sürece vefat eden eşinden dolayı aylık alabileceği, başka bir şartın getirilmediği, ancak alacağı tutara etki eden aylık oranının emekli aylığı ya da çalışması halinde farklı olacağı belirlendiği görülmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre dul eşlere aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

B) Çocuklar;
- Kız çocuklar;

a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla olması durumunda evli olmaması halinde, ayrıca devlet memuru olmadığı süre içerisinde yetim aylığını alabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak evli olan veya devlet memuru olan kız çocuklara yetim aylığı bağlanmamakta, bağlanan aylık var ise kesilmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, yine evli olmama ve devlet memuru olarak çalışmaması durumunda yetim aylığı alabilmektedirler. Ancak bu aylıklar, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar muhtaç olmaları kaydıyla ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre kız çocuklara aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

- Erkek çocuklar;
a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla ise 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre erkek çocuklara aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

C) Anne ve Baba;
a) Anne;

- Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 10 yıldan fazla ise evli olmaması, muhtaç olması halinde aylık alabilmektedir.
- Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, aylık alma durumu bulunmamaktadır.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre anneye aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

b) Baba;
- Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 10 yıldan fazla ise; 65 yaşından küçük olması halinde malul ve muhtaç olması, 65 yaşından büyük ise yalnızca muhtaç olması halinde aylık alabilmektedir.
- Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, aylık alma durumu bulunmamaktadır.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre anneye aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

D) Dul ve Yetim aylık oranları;
Vefat eden devlet memuruna bağlanmış olan veya 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanacak olan aylıkların (Not: Aylık oranları dul veya yetim sayısının bir kişi olması halinde %50’sini, iki kişi olması halinde %80’ini, üç kişi olması halinde ise %100’ünü geçmemektedir.);
- Dul karı ve koca için %50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine %75’i, Emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe ise %50 oranında dul aylığı olarak bağlanmaktadır. Burada emekli aylığı alan veya iştirakçi olan ifadesi yalnızca Emekli Sandığından aylık alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışmayı kastetmekte olup, dul eşin SSK.lı Bağ-Kur’lu çalışması ya da buralardan aylık alması halinde dahi eşinden alacağı aylık oranı % 75 olmaktadır.
- Çocuklarla ana veya babanın her biri için %25’i
- Bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya %60, yetimine %30,
- Ölenin önceki eşinden olan çocukları ile, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına %30,
olmaktadır. Bu açıklamamızdan sonra aylık oranları;

1- Yalnızca eş olması halinde % 75,
2- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığından kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,
3- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,
4- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er,
5- Bir eş 3 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, ancak yüzde yüzü geçemeyeceği için tutarın paylaştırılması gerekmektedir.
6- Tek yetim olması halinde % 50
7- İki yetim olması halinde % 40’ar olmak üzere toplamda % 80,
8- Üç yetim olması halinde 1/3 er oranında toplamda % 100
9- Dört yetim olması halinde ¼’er oranında toplamda % 100
Bu şekilde paylaşım dul ve yetim sayısı arttıkça belirtilen şekilde paylaştırılmaktadır.

5434 Sayılı Kanuna göre dul eşler ve yetimlere ödenmekte olan asgari aylıklar; 1.7.2009-31.12.2009 tarihleri arası için

Yalnız bir eş olur ise ; 648 TL.
Bir eş bir çocuk olur ise ; 729 TL.
Bir eş ikiden fazla çocuk olur ise ; 810 TL,

5454 Sayılı Kanuna göre ek ödeme dahil tutarlar da;

Yalnız bir eş olur ise ; 674 TL.
Bir eş bir çocuk olur ise ; 758 TL.
Bir eş ikiden fazla çocuk olur ise ; 842 TL.

olmaktadır.

Örnek aylıklar; Vefat eden emeklinin bir aylık tutarı 1,100 TL.dir. Kişinin aylık alacak olan 1 eş bir yetimi bulunmaktadır. Bu tutarın % 60 ı eşe, % 30 u yetime bağlanacak olan tutar olacaktır. Ayrıca bu tutarların % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme ilavesi olacaktır.
1100 TL. % 60 ı 660 TL.
1100 TL. % 30 u 330 TL.

Örnek kişinin, 1 eş 2 yetimi olur ise; 1100 TL.nin % 50 si eşi, diğer % 50 si yetimlere % 25 er oranında paylaştırılacaktır.
Örnek kişinin, 1 eş 3 yetimi olur ise, ödenen tutar yüzde yüzü geçemeyeceği için 1100 TL. nin paylaştırılması gerekmektedir. Paylaştırma tutarın 2/5 inin eşe, 2/3 er oranın yetimlere paylaşımı şeklinde olması gerekecektir.
Böyle yapılan hesaplamada; eşe 440 TL. yetimlerin her birine 220 TL. aylık ödenmesi gerekecektir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık alanlardan gelen sorular:

1- Ben ve kızım aylık almaktayız. Kızım evlendiğinden benim aylıklarım ne şekilde ödenecek.
- 1 eş l kız yetim aylık almaktalar. Yetim kızın evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilmiş ve evlenme ikramiyesi almıştır. Eşin aylık oranı kız yetim var iken % 60 iken kızının aylıktan çıktığı tarihten itibaren aylık oranının, devlet memuru olarak çalışmıyor veya emekli sandığından aylık almıyor ise % 75, bu şekilde çalışıyor veya aylık alıyor ise % 50 olacaktır.

2- İki kız kardeş aylık almaktayız. Ablam evlendiğinde benim aylıklarım ne şekilde ödenecek.
- 2 yetim aylık almaktalar. Yetimin birisinin evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilmiş ve evlenme ikramiyesi almıştır. Diğer yetimin aylık oranı, yetimin aylıktan çıktığı tarihten itibaren % 50 oranına yükseltilecektir.

Bir önceki yazımız olan Boşanan kadınların hakları ve boşanan kadınlara maaş veriliyor mu ? başlıklı makalemizde boşanmış dul kadınlara maaş başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.

SGK.NET Google Aramaları:

Analık emekli ayrıca babamdan maaş alıyo öldü babam ben boşandım ben alabilirmiyim maaş babamdan ne kadar alırım,bosandiktan sonra kiza emeklilik baglanmasi,dul veyetım aylığı ikiside bağlanırmı,sgk yetim aylığı alma şartları,sgk yetim maaşı ne kadar,yetim aylığı ne kadar sürede bağlanır,yetim kıza nekadar maşaş baglanır,yetim maaşı alma şartları
Dul yetim aylığı bağlanma şartları 2012 hakkında bilmeniz gerekenler makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Dul yetim aylığı bağlanma şartları 2012 hakkında bilmeniz gerekenler” için 44 yorum

 1. nesrin akca diyor ki:

  .anneme geçensene vefat eden babamdan dul maaşı bağlandı.ssk lı idi.dört gün önce annemin babası vefat etti.annem dedemden maaş ala bilirmi.dedem bağkur emeklisiydi.

 2. cahide fehimoğlu diyor ki:

  ben ssk emekilsiyim eşimin vefatından dolayı[ ssk lı idi] dul maaşı bağlandıannem emekli sandığı emeklisi iken 4 gün oldu vefat etti annemden de maaş alabilirmiyim acil cevap verebilirmisiniz
  saygılar

 3. seda murat diyor ki:

  Merahaba

  Babamız emekli sandığı emekli maaşı almaktayken vefat etti, annem bağkur emeklisi ,ablam bekar ve şuan özel sektörde sgk lı olarak çalışmakta ,ben ise yine sgk lı çalışmaktayım ama evliyim. Annemle, ablama maaş bağlanması hangi oranlarda olur?teşekkürler

 4. güler şimşir diyor ki:

  emekli sandıgından emekli maaşı almaktayım babam bağkurdan emekli babam vefat etti eşimdende ayrıldım .bu sırada annemide kaybettik babamın maaşını almaya hakkım varmıdır teşekürler şimdiden

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
boşanmış kadınlara maaş
Boşanan kadınların hakları ve boşanan kadınlara maaş veriliyor mu ?

" Boşanan kadınlara  devletten maaş var mı dul maaşı dedikleri olay tam olarak nasıl oluyor. Eşimden boşandım 2012 yılı için...

Kapat