65 yaş aylığı hakkında bilinmesi gerekenler yararlı bilgiler

 

2012 65 yaş aylığı maaşı alma şartları 65 yaş aylığı ne kadar muhtaç yaşlı aylığı ne kadar istenilen belgeler, nasıl alınır

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Yaşlılıkta birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında “Yaşlılık” bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.
Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmektedir.
65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.
65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.


 Aylık için müracaat ve istenen belgeler
AYLIK için başvuruda bulunacak olan yaşlının İkametgâhının bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
İstenilen Belgeler;
1) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)
2) Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) ile
3) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.
t Aylığın miktarı ve ödenmesi
65 aylığı; 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek ödeme gün ve dönemlerinde peşin olarak ödenmektedir. Aylığa hak kazanma başlangıç tarihi ile ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme döneminin ilişkin olduğu aya kadar olan haklar için defaten ödeme yapılmaktadır.
Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmamaktadır. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

65 Yaş aylığı haciz edilebilir mi ?

Meclis’e sunulan torba yasa tasarısından emeklilere sosyal yardım çıktı. 65 yaş aylığına yönelik hacizler de kaldırılacak

TBMM’YE sunulan torba yasa tasarısından emekliye de müjdeli haber geldi. Sosyal yardımlarda “herhangi bir sosyal güvencesi bulunmama koşulu” kaldırılırken zor durumdaki emekliler de yardım alabilecek. Emekli ya da düşük ücretle sigortalı çalışırken yardım aldığı için açılan yüzlerce dava da düşecek. Borcu olsa da 65 yaş aylıklarına haciz konulamayacak. Toplam 70 bin öğretmen ve polis memuru alımının önünü açan torba yasa tasarı yasalaştığında, emeklilere yardımdan İşsizlik Sigortası Fonu’na kadar birçok yeni düzenleme yaşama geçecek.

MAAŞLAR HACZEDİLEMEYECEK

Meclis tatile girmeden çıkarılacak yasa ile aile içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücretin net tutarının 3′te birinden (234 lira) az olan kişilerden yoksul olanlar vakıflardan yardım alabilecek. Bu durumda dört kişilik bir ailenin evine sadece 650 lira emekli ücreti giriyorsa onlar da yardım isteyebilecek. Yasa ile sosyal yardımlar ve desteklere yönelik hacizlerin de önü kesiliyor. 65 yaşını dolduran vatandaşlara verilen yaşlılık ve özürlü yardımları haczedilmeyecek.

 

65 yaş maaşı 2012 için ne kadardır. Özürlü 65 yaş maaşı ne kadardır. 2012 katsayıları belirlenmesi ile bilgiler güncellenmiştir  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre;
Yaşlılık Aylığı (65 yaşını doldurmuş yaşlılar) : Belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı kadardır. 01/07/2012 tarihi itibariyle 115,97 TL’ dir.  Ayrıca bu tutara % 5 oranında ek ödeme ilave edilir. Bu miktar 2012 Temmuz ayı için 5,80 TL dir.65 yaş maaşı toplamı 2012 ikinci yarısında ek ödeme ile birlikte 121,77 TL dir.

Aylıkların Artırımı :2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300’ ü oranına çıkartılır. 01/07/2012 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı (%70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 347,92 -TL’ dir.  Ayrıca bu tutara % 5 oranında  17,40 TL ek ödeme ilave edilir.Toplam 365,32 TL  alınacaktır

Nereye, Nasıl Başvurulur :2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir :

•   65 yaşını doldurmuş olan,
•   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
•   Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
•   2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.
2.Adım: İlgili form malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.
3.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.
4.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

Gerekli Belgeler :
a) 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu:
•   Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.
•   Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.
•   Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;
•   Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
•   Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
•   Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
•   Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
•   Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!

  Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :
•   Aylık bağlama işlemleri, malmüdürlükleri/defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.
•   İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
•   2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

65 yaş aylığı Ödeme Günleri  hangileridir ?

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
•   Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
•   Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Konutta Ödeme : 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.

Aylık Kesme Nedenleri : Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkma, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık alınması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

Bildirim Yükümlülüğü : 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni, ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.

Yersiz Ödemelerin Tahsili :Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.

Ceza Kovuşturması :Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi :2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

 

Bir önceki yazımız olan Emekliye zam farkları ödeniyor en son durum başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

SGK.NET Google Aramaları:

65 yaş aylığı,yaşlılık maaşı bağkuru iptal eder mi,yaslilik ayligi bagkama sattlari,yaşlı aylığı ne kadar,kimler 65 yas maas alamaz,bagkurdan dul maasi alan 65 yas ustu yaslilar yaslilik maasi alabilirmi,65 yaş üstü sağlık güvencesi,65 yaş maaşı neden iptal edilir,65 yas maaşı ekşi,65 yaş maaşı
65 yaş aylığı hakkında bilinmesi gerekenler yararlı bilgiler makalesi Ana Sayfa, Ssk Haber kategorisinde yayınlanmaktadır.

“65 yaş aylığı hakkında bilinmesi gerekenler yararlı bilgiler” için 22 yorum

  1. turgay acantürk diyor ki:

    dedem 55 yuzde raporla solbacagı kangırenden kesıldı.kendısı 65yas aylıgı alıyordıye özürlü maası baglanmıyor.engellı bırısıne nasıl olurda maası bahane ederler anlamam.65maası 397 tl 90yasına gelmıs bır ayagı olmayan ınsana 397 dırek özürlü masına basvuran ve her ısını basaranlara793 verıyorlar.bunun bır yolu varmı bılgınıze.saygılarla

  2. Funda Arı diyor ki:

    Kayseri sarız çavdar köyünde oturan kayın pederimin hiçbir sigorta güvencesi yok eşininde yok çocuklarıda fazla yardım edemiyor kendisi askeriye mağduru kaza nedeniyle sağ gözünü görmesini kaybetmiş 6 ay askerlik yaptırmışlar bu adam 65 yaş muhtaçlık maaşı neden alamıyor ? engelli maaşı alabilir mi 2 senedir uğraşıyorlar sürekli bir bahane çıkarıyorlarmış köyde eski bir evde oturuyorlar anca çocukları yardım ederse onlara hiçbiri yardım etmiyor lütfen yardımcı olun eşi de 64 yaşında uğraşıp duruyorlar :( YAZACAĞINIZ YAZIYI BEKLİYORUM TEŞEKKÜR EDERİM

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
ebordroLogo
E bordro sorgulama linki ve sayfası hakkında bilmeniz gerekenler

e bordro sorgulama polis muhasebat e-bordro sorgulama maliye bakanlığı memur bordro sorgu sistemi bordro sorgulama öğrenme - Bordro alımı; say2000i...

Kapat