3 Doğum Yapanlara Devletten Büyük Yardım

Çalışan ve çalışmayan kadınların sürekli merak ettikleri soruların başında; doğum sonrasında kendilerine çocuk parası,doğum ödemesi,doğum yardımı,analık ödemesi vs. adı altında kendilerine ödeme yapılıp yapılmayacağı, ödeme yapılacaksa bile ne kadar ödemeye yapılacağı ve bu hakkı elde etme şartları gelmektedir. Bu yazımızda kadınların doğumdan kaynaklanan maddi tüm haklarını araştırdık ve sunmaya çalıştık.

Emzirme yardımı

Emzirme yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir yardımdır. Kadınların bu yardımı hak edebilmesi için eşlerinin ya da kendilerinin 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir.

Emzirme yardımı için genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

* Emzirme yardımı: Sigortalı kadının kendisine, sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan kadın(Emekli olup da çalışmaya devam edenler), Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan sigortalı erkeğin çalışmayan eşine ödenmektedir.

* Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğum yardımı

07.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun gereği 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Söz konusu doğum yardımı ödemesi için anne ya da babanın çalışıp çalışmadığına bakılmamaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımı ile ilgili şunların bilinmesinde fayda vardır:

* Doğum yardımı çocuğun canlı doğmuş olması koşulu ile birinci çocuk için 300,00  T.L. ikinci çocuk için 400,00 T.L, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600,00 T.L olarak ödenmektedir.

* 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar için bu yardım ödenmemektedir.

* Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmekte ve hacze tabi tutulmamaktadır.

* Doğum yardımı ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere anneye ödenmektedir.

Analık ödemesi

Bilindiği üzere çalışan kadınların doğumdan önce sekiz doğumdan sonra da sekiz olmak üzere toplam 16 haftalık kanuni izin hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde doğum sonrası 8 haftalık süre 10 hafta olmaktadır.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kadınların analık izni boyunca maaşları kurumlarınca ödenmeye devam etmekte dolayısıyla kendilerine analık ödemesi adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın çalışanlara ise analık ödemesi için gerekli şartları taşımaları halinde yukarıda belirtilen süreler boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine ödeme yapılmaktadır.

Analık ödemesi ile ilgili şunların bilinmesinde fayda bulunmaktadır:

 * 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar, 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,

 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular,

 Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri analık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

* Analık ödemesinden faydalanabilmek için doğum tarihinde sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması, doğumdan tarihinden önceki bir yıl içerisinde 90 gün priminin olması ve kadın sigortalının bu süre içerisinde işyerinde çalışmamış olması gerekmektedir.

* Analık izni süresi boyunca sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

* Tekil gebeliklerde 112 gün, çoğul gebeliklerde 126 günlük ödeme yapılmaktadır.

* Ödemeye esas günlük tutar doğum tarihinden önceki son 3 aylık kazancın ortalama günlük kazancının 2/3’ü olarak hesaplanmaktadır.

 

2015-10-01


Yorum Gönder

Etiketleri :