İş kazası bildirimi hakkında bilgiler

İş kazası bildirimi nasıl ve nereye yapılır soresi nedir bir formu var mıdır ? 2012 2013

T.C.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10 Nisan 2012
Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X–1093–25-379
Konu : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun
Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi
G E N E L G E
2012/13
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14 üncü maddesinde ise meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş, iş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 ve 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.
Buna göre, Yönetmelik eki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’nun (Ek-7), elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar programı 28/02/2012 tarihinde işletime açılmıştır.
İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/ “Diğer Uygulamalar”/ “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” alt menüsünden “Hizmet Akdi İle Çalışanlar” başlığı altındaki “İşveren Bildirim İşlemleri” ekranından ulaşılabilecektir.
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar ile Kanunun 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların işyeri sicil numarası olmaması nedeniyle elektronik ortamda yapılamayan bildirimler ile elektronik alt yapının olmadığı yerlerde meydana gelen vakalara ilişkin bildirimler kağıt ortamında yapılabilecektir.
Kağıt ortamında alınan bildirimlerin yeni SGK İntra sayfasında Uygulamalar/Emeklilik Hizmetleri/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından giriş yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir. Aynı bilgilerin eski SGK İntra sayfasından ise Uygulamalar/SPAS/İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ekranından giriş yapılarak Kurum kayıtlarına işlenmesi mümkün olabilecektir.
Yukarıda açıklandığı şekilde elektronik ortamda işverenler tarafından Kuruma intikal ettirilen iş kazası ve meslek hastalığı formları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde yer alan kısa vadeli sigortalar servislerinde çalışan personellerimizce yetki almak suretiyle MEYES şifreleri ile yukarıda açıklanan adreslerden giriş yapılmak suretiyle görüntülenebilecektir.
Söz konusu formun doldurulması ve elektronik ortamda hangi adreslerden ulaşılacağı ile ilgili bilgiler Genelge ekinde yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

1. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BĠLDĠRĠM FORMU UYGULAMASINA GĠRĠġ
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İşlemlerine giriş yapmak için www.sgk.gov.tr adresinden E-SGK başlığında “Diğer Uygulamalar” seçeneği seçilir. Gelen ekrandan “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” linki ile ana sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız.
2. Ġġ KAZASI BĠLDĠRĠM FORMU KAYDETME ĠġLEMLERĠ
2.1. ĠĢ Yeri Bilgileri
İş Kazası Bildirim Girişi linki tıklandığı zaman ilk önce işyeri ve bildirimi yapan kişinin bilgilerinin girildiği ekran gelir. Sistem giriş sayfasındaki kullanıcı kodu bilgisini kullanarak sistemde işyerine ait bulduğu tüm bilgileri ekrana yansıtır
Kullanıcı, İş yeri bilgilerini doğru bir şekilde girdikten sonra “Devam Et” butonu yardımıyla, İş Kazası ile ilgili genel bilgilerin girildiği bir diğer sayfaya yönlendirilir.
2.2. Kaza Arama Ekranı
Kaza Arama Ekranı, girilen kriterlerde sisteme daha önce aynı kazanın kaydedilip edilmediğine dair bilgi verir. Kaza il, ilçe ve tarih bilgileri girilerek “Detay Getir” butonu tıklanarak bu kazaya detaylı bilgiler listelenir.
Girilen kriterlere göre daha önce sisteme benzer bir kazanın kaydedildiğini gösterir. Burada gelen liste incelenmeli ve kaydetmek istenilen iş kazasının adres ve saat bilgisi, listede gelenlerden herhangi birisi ile uyumlu ise o seçilir. Eğer listede istenen adres ve saat bilgisi bulunamazsa “Kaza Saati ve Adres Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir. Eğer bu kazayı ilk defa siz kaydediyorsanız liste boş gelecektir. Bu durumda yine “Kaza Saati ve Adres Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir.
Eğer listeden mevcut bir kayıt seçilirse kullanıcı kaza bilgilerinin detaylı girildiği “Kaza Bilgileri” sayfasına değil “Sigortalı Arama” sayfasına yönlendirilir.
Kaza Saati ve adresi tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı “Devam Et” butonu ile “Kaza Bilgileri” sayfasına yönlendirilir.
2.3. Kaza Bilgileri
Kaza Bilgileri Ekranı kazaya ait ayrıntılı bilgilere dair bilgi verir. (Şekil 9.)
Kazaya Sebep Olan Olay: İşleri normal gidişinden saptıran ve kazaya giden en son eylemdir. Bu, sıra dışı olayın tanımlanmasıdır, bir başka deyişle, işin normal gelişiminde olan sapmadır. Sapma, kazayı tetikleyen olaydır. Zincirleme bir olay dizisi varsa, yaralanma temasına en yakın olanı seçilmelidir.
Kazaya Sebep Olan Araç / Gereç: Kazaya Sebep Olan Olay ile ilişkili veya ona bağlı başlıca materyaldir. Kazaya neden olan birden çok materyal var ise, yaralanmaya en yakın olanı seçilmelidir.
ĠĢ Kazasının GerçekleĢtiği Yer/ Bölüm: Kazanın gerçekleştiği yeri belirtir.

SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
2
Kazanın OluĢ ġekli ve Sebebi: Kazanın oluş şekli ve sebebi ile ilgili daha detaylı bilginin verilmesi için ayrılmış bir alandır.
Kazaya Uğrayan KiĢi Sayısı: Bildirimin yapıldığı iş yerinde toplamda kaç kişinin kazaya karıştığı bilgisini verir.
Kazayı Gören: İş kazasını gören ve şahitlik edebilecek kimsenin olup olmadığı bilgisini verir. Var ve Yok olmak üzere iki seçenekten oluşur. Var seçilir ise kazayı gören şahit veya şahitlerin bilgileri girilmek üzere yeni bir ekran açılır.
Kaza Bilgileri Ekranı’ nda yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak uygun girişler yapılmadır. Kazayı gören bir tane şahit varsa bilgileri girilir, eğer kazayı gören birden fazla şahit varsa “Şahit Ekle” butonu ile yeni bir ekran açılması sağlanır.
Kaza Bilgileri ile ilgili tüm girişler doğru bir şekilde yapıldıktan sonra “Devam Et” butonu ile kullanıcı İş Kazası geçiren ve bildirimi yapılacak olan sigortalının sorgulandığı bir diğer sayfaya yönlendirilir.
2.4. Sigortalı Sorgulama
Sigortalının TC Kimlik numarası kullanılarak ve “Sigortalı Getir” butonuna tıklanarak sigortalıya ait sistemde kayıtlı bilgilerin gelmesi sağlanır. Eğer, sorgulanan sigortalı o iş kazası için daha önce sisteme kaydedilmiş ise sistem sizi uyararak sadece güncelleme yapmanıza izin verir. Yine o işyerinde çalışmayan bir sigortalı için bildirim yapamazsınız
2.5. Sigortalı Bilgileri
Sigortalı Bilgilerinin girildiği bu ekranda bazı bilgiler sistemden okunarak ekrana yansıtılır, diğer girişler ise bildirimi hazırlayan kişi tarafından doldurulur.
Sigortalının kişisel bilgileri ile beraber kaza ile ilişkili bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bildirimi hazırlayan kişi için kritik olduğu düşünülen alanların açıklaması aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Esas ĠĢi / Mesleği: Kazalının eğitim-öğretim mezuniyetine göre sahip olduğu meslektir.
Görevi: Kazalının o işyerindeki çalıştığı resmi pozisyondur. Örneğin; tekniker olarak eğitim almış nitelikli bir personel, görev itibariyle yönetici olarak çalışıyor olabilir.
Prim Ödeme Hali: Kazalının işvereni tarafından primlerinin yatırılmaya devam edip etmediği bilgisini verir. “Sona Erdi” ve “Sona Ermedi” olarak iki seçenekten oluşur. “Sona Erdi” seçeneği seçilirse ne zaman sona erdiğine dair tarih bilgisi girilmelidir.
Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet: Kaza anında kazalı tarafından yapılmakta olan temel iş türünü tanımlar. Kaza anında kazalının yaptığı meslek olmadığı gibi, özel aktivitesi de değildir. Kaza ile sonuçlanan zaman sırasında kazalı tarafından yapılmakta olan iş veya görev türünün genel ifadelerle tanımlanmasıdır.
Kazadan Az Önceki Zamanda Kazalının Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet: Kazalının kaza anında yapmakta olduğu özel aktivitesidir. Sadece kısa bir dönemi kapsar.
Özel Faaliyet Sırasında Kullanılan Araç / Gereç: Kazadan hemen önce kazalının özel aktivitesi ile ilgili olan başlıca materyal. Bu materyal kazadan sorumlu olabilir veya olmayabilir. Önemli olan özel aktivitesi
SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu
Kurumsal ve Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
3 sırasında kullanıyor olmasıdır.

Hazırlanmış olan genelge çok uzun olduğu için sizler için bu genelgeyi PDF olarak hazırladık hemen aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak indireblirsin.

 

İŞ KAZASI BİLDİRİM KULLANIM KLAVUZU İNDİR

Bir önceki yazımız olan Kendi işyerinde sigortalı olmak başlıklı makalemizde kendi işyerimde sigortalı olabilir miyim, kendi işyerimde ssk lı olabilir miyim ve kendi işyerinde sigortalı olmak 6111 hakkında bilgiler verilmektedir.

SGK.NET Google Aramaları:

iş kazası bildirim formu,iş kazası bildirimi adresi,iş kazasının bildirimi
İş kazası bildirimi hakkında bilgiler makalesi Ana Sayfa, Form ve Dilekçeler kategorisinde yayınlanmaktadır.

“İş kazası bildirimi hakkında bilgiler” için 8 yorum

 1. hüseyin öz diyor ki:

  yetkilere sesleniyorum piyade komandoyla jandarma uzmanların özlük hakları neden ayrı neden biz sözleşmeyizz burda adeletsizlik var ve buna kimse karşıkoymuyor herkes susuyor ama ben susmuyorumm ALLAH BİLİYOR YA hani eşitlik hani adalet nerde bunlar korkmadan ben yazdımmm ve yazarımda adeletsizlikk varsa susmıyagız herkes yazsııınn hakını arasın cevap bekliyoruum

 2. hüseyin öz diyor ki:

  öncelikle selam ısparda komando uzman kursiyerlerden biriyim ben komandoluktan piyade birliligine geçmek istiyorumm yani nasfımın piyade olarak degiştirmek istiyorum komandonun şartları çok agır kimse komando olamak istemiyorum nasfımı degiştirmek istiyorumm sayın başbakanım sayın recep tayip erdogan ben komandolugu kaldıramıyorum normal piyadeye geçiş yapmak istiyorum çünkü piyade komandonun hiçbir özlük hakkkı yok ve şartları daha agır tsk en agır işi piyade komandolar yapıyor özlük hakkı yok ve çok agırşartlarda çalışıyoruzz

 3. hüseyin öz diyor ki:

  uzman erbaşımm şu an kursiyerimm üsteymenler subaylar bize acemi er gibi davranıyor mıntıka yapıyoruz biz orduya hizmette mi geldikkk ıspartaya yoksa çöplük temizlemeye mi bizim haklarımız yok denecek kadar azmı yetkilere sesleniyorumm bizi sogutmaya çalışıyorlar uzman erbaşlıktann herkes benle aynı düşüncede kimse kaleriferlede ilgilenmiyor bizi resmen tsk kölediyemi aldı istifa etmek istemiyorumm ama denetleme gelmiyor havalar soguk intikale çıkıyoruz hava geceleri eksi 20bulurken bize egitim yaptırıyolar tsk neden ordusundaki uzman erbaşlara sahip çıkmıyorrr

 4. hüseyin öz diyor ki:

  selam tsk rütbeliler uzman erbaşlarla ilgilenmiyoorr ben şu an kursiyerim devlettin ekmeni paylaşıyoruz ama şikayetler bitmiyorr hastalanıyoruz çünkü kalferler yanmıyor istarah alıyoruz onuda ıspartada da kı8şlada soguk kallerüferin yanmadıgı yerde geçiriyoruz sıcak su yok terli terli yatıyoruz hastalanıyoruzz revire çıkıp rapor alınca kızıyolarr nasıl profosyonel orduud dur bu anlamadım sayın başbakanım acı ama gerçek bizim hiçbi deyerimiz yok tsk haklarımızda yok bunların düzelmesiniii saygılarımla arz ederimmsözleşmeli deyilll de muhazaff olsakkk herkes görevini en iyişekilde yapar

 5. hüseyin ön diyor ki:

  selam ben tsk komando da uzman erbaşım kaleferler yanmıyor isalelim gidiyor hastaneye çıktım 5gün istiratverdi evimde geçirsem iyleşirdim ama tsk lerinde vatanını seveni sevmiyorlar galibaaa şuuan yine ishalim dışardekaki hastaneden sevk aldımm 5gün istarahatliyim profosyonell ordu da uzman çvş ama bize deger vermiyorlaarr sanırım bunla ilgilenen birileri yokmuuu banyoda sıcaksu yok terli terli yatıyoruzz koguşta 88kişi kalıyooo yetkilere sesleniyoruumm uzman çvş haklarını arasınlarr

 6. It’s an awesome article designed for all the web people; they will take advantage from it I am sure.

 7. turgay aktaş diyor ki:

  ben 17 12 2012 taörinde calışırken elimi makinada kestim patron bizi özel hastaneye götürdü orda elime 7 yada8 dikiş atıldı işaret parmagımda tendon kesilmiş pansumana gitimde 1 ay rapor verdi patron a verdim sen bizden bişi almıycan ssk dan alıcan dedi hastanede ssk gecmedigi icin doktor dediki bu rapor özel ssk kada gecmez ben ne yapayım teşekür ederim

 8. ÜMİT diyor ki:

  SLM ÖNCELLİKLE BEN ÖZEL BİR ŞİRKETE ÇALIŞIYORUM ÇALIŞTIM İŞ SAATİ İÇİNDE SOL ELİMİNN İŞARET PARMAĞIMI FALÇATAYLA İŞ YAPARKEN KESTİM HASTANEYE GİTTİĞİMDE İŞ KAZASI GEÇİRDİM RAPORLARIMDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ RAPORU İŞE GÖTÜRDÜM AMA BU İŞ KAZASI RPORUMU İŞ VEREN KABUL ETMEDİ İŞ KAZASI SAYAMIYORUM DEDİ KABUL EDEMİYORUM BÖYLE BİRŞEYİ SİZCE BU İNSAN YADA BU KİŞİLER KANUNU BUNLAR ELLİNDEN GELSE DEĞİŞTİRECEK BÖYLE BİR ŞEY OLABİLLİRMİ SİZCVE İŞKAZASI SAYILMIYORMU. SİZDEN YANIT BEKLİYORUM SAYGILARLA.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Önceki yazıyı okuyun:
erapor
E rapor girişi uygulamasına genel bakış 2012 2013

E-Rapor Uygulaması ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)...

Kapat